Kleine ondernemers in de branche van evenementen komen collectief in opstand

Foto: Privé

“De nood in onze branche is nijpend hoog: Vele kleinschalige zomerse buiten events zoals onder andere braderies, foodtruck events, muziekfestivals, fancy fairs, straattheaters, openlucht concerten en jaarmarkten worden of zijn inmiddels al naar 2022 opgeschoven vanwege de enorm grote onzekerheid die er momenteel heerst, echter hoeveel van ons gaan deze crisis nog overleven op deze manier ?” Aan het woord is Henk de Jong, een van de drie ‘spreekbuizen’ van Forum Evenementenbranche- & industrie, waarin in totaal ruim 4800 kleinschalige belanghebbende ondernemers verenigd zijn.

Actie

Aanleiding voor deze woorden is hun actie in de vorm van een boze brief van afgelopen vrijdag aan alle 150 tweede kamerleden. Deze is ook verzonden aan het Ministerie van Economische zaken, alsmede persoonlijk de Teammanager verantwoordelijk voor uitvoering TVL van de daaronder ressorterende RvO. Deze dienst is namens de overheid volledig verantwoordelijk voor de behandeling, verwerking en uitvoering van alle steun- en subsidieaanvragen in het kader van Covid19 die door het kabinet bij wet vastgelegd zijn ter uitvoering, aldus de Henk Jong.

Tekortkoming

“Met name op dit gebied wordt verhaal gehaald door betreffende teammanager en zijn dienst in een zeer duidelijk kort en bondig mailbericht in gebreke te stellen als ook hen nadrukkelijk op hun tekortkomingen in deze te wijzen”, gaat hij verder. “Als beheerdersteam van het forum van Evenementenorganisatoren- & industrie, waarin ruim 4800 ondernemers verenigd zijn, hebben wij de RvO er op moeten wijzen dat er tot op heden nog geen enkele (definitieve) vaststelling – dan wel uitbetaling hiervan – gedaan werd aangaande de TVL over de periode juni – september 2020. Dit had reeds in november moeten geschieden en binnen een periode van maximaal 16 weken daarna afgerond moeten zijn. Kortom, op z’n laatst ergens medio maart dus. Dit gebeurde helaas echter pas eind februari, met als gevolg dat tot op heden nog geen enkele van de ruim 4800 belanghebbenden ook maar enig bericht hierover heeft ontvangen.”

Weinig vertrouwen in RvO

Pedro Dalimonte, collega van Henk, gaat verder en stelt : “Twee weken geleden werd deze uitvraag via een poll online in ons forum uitgezet onder alle leden/deelnemers en daarop heeft niemand positief gereageerd. Wel kregen we inmiddels ruim meer dan 4000 reacties waaruit bleek dat men hierover tot dat moment taal noch teken vernomen had van de RvO. De pol is met name opgezet vanwege eerdere minder goede ervaringen met – en wegzakken van het vertrouwen in – de RvO, als ook omdat in eerdere publicaties op haar website d.d. 25 februari duidelijk vermeld staat, dat de RvO 90 procent van alle vaststellingen en uitbetalingen binnen maximaal 3 weken afgerond heeft.”

“Niets bleek minder waar, want toen wij ruim tien dagen later op een tweede pol in ons forum wederom ruim 3000 negatieve reacties kregen en er niet een positieve reactie kwam, waaruit bleek dat de vaststelling verricht en uitbetaald was, vonden wij dat de maat vol was. Wat ons betreft was dit reden tot actie en vandaar dan ook dat wij in de pen kropen en een heel boos, teleurstellend en verontwaardigd mailbericht uitgestuurd hebben.”

Volgens Henk is dit gewoonweg ronduit onacceptabel, want de info en publicatie van 19 maart op de website van de Rvo meldt dat er op die datum al 10.000 afgehandeld zijn.

RvO kan werk niet aan

Pieter Geest, ook een van de drijvende krachten en motors achter het forum stelt: “Wat ons betreft blijkt eens te meer wederom, dat de RvO de hoeveelheid werk niet aankan, want het betreft hier namelijk hoog noodzakelijke noodsteun die voornamelijk voor afgelopen zomer/najaar 2020 en deze afgelopen wintermaanden gold, dus de uitbetaling kan gewoon niet al te lang uitgesteld worden. Wij behoren tot de meest zwaar getroffen branches, als evenementenorganisatoren en ook al hun toeleveranciers, want wij hebben letterlijk al een jaar lang nul komma nul aan omzet gegenereerd. Dit in tegenstelling tot de horeca en contactberoepen die het afgelopen jaar nog wel iets aan omzet hebben gehad en kunnen creëren, die daarentegen wel heel erg veel aandacht en steun krijgen.”

Henk de Jong vult aan: “Dit is nog net geen kwestie van leven en dood, maar het lot als ook het voortbestaan van zeer vele kleine ondernemers in onze branche of onder de toeleveranciers kan wel staan en vallen met een snelle, vlotte afhandeling en uitbetaling door de Rvo. Kortom, de hele handelswijze van de RvO – en daarmee dus ook van het Ministerie van Economische Zaken – kan en mag sterk in twijfel getrokken worden, reden waarom wij besloten om deze boze mail te sturen.”

Niet nakomen beloftes

Pedro Dalimonte vervolgt : “Dit mailbericht kan en mag zonder meer gezien worden als een ‘motie van wantrouwen’ in hun richting en zij verdienen terdege duidelijk een ‘brevet van onvermogen’. Zij beloven namelijk van alles, echter zijn onvermogend en non-capabel om hetgeen zij beloven en toezeggen daadwerkelijk ook waar te maken binnen de door hen zelf geschetste termijnen en verwachtingen. Er is nu alleen maar tijd gerekt en uitgaande van 16 weken vanaf eind februari zou dan theoretisch ten laatste dus pas eind juni uitbetaald hoeven worden.”

Weinig noodsteun aan

Het behoeft wat hen betreft geen enkele nadere uitleg dat er nu dus in het geheel geen sprake meer is of kan zijn van enige “acute” overheidssteun in de vorm van (financiële) noodmaatregelen, want als het op deze voet zo door gaat zijn er tegen de tijd dat er daadwerkelijk uitbetaald gaat worden denkelijk alweer een flink aantal bedrijven uit de branche omgevallen, failliet gegaan, of hebben deze opgehouden te bestaan, menen zij.

Pieter Geest besluit met de conclusie als ook het bikkelharde standpunt: “Met name een snelle en adequate uitbetaling door de RvO is een van de speerpunten die ons overeind kan houden. Kortom wij verwachten actie, bijvoorbeeld door nog meer en extra personeel en ICT-, server en sofware capaciteit in te zetten. Dat is gewoonweg hun (morele) taak en verplichting naar ons burgers toe. Hier is maar weinig noodsteun aan. Wij zijn het wachten gruwelijk beu, dat moge duidelijk zijn.”

Reactie RvO

“De Teammanager verantwoordelijk voor de uitvoering TVL bij RvO heeft gisteravond 6 april hoogst persoonlijk telefonisch contact met ons opgenomen en ik heb ruim een uur met hem aan de telefoon gezeten” zegt Henk de Jong op opgeluchte toon en enigszins met voldoening. “Al bij werd onze actie gehoord, want hij heeft persoonlijk toegezegd om hier zeker iets aan te gaan doen en de koe bij de horens te vatten. Hij mailt ons vandaag (woensdag 7 april) terug en we houden onderling goed en intensief contact omtrent de voortgang en de follow-up. Hij heeft toegezegd om op basis van intern onderzoek een redelijke en realistische indicatieve inschatting te doen en geven omtrent de benodigde tijd die zij nog denken nodig te hebben om de vaststellingen over vorig jaar zomer/najaar en het vierde kwartaal af te ronden. Verder heeft hij beloofd om zijn uiterste best te doen om ook zo spoedig mogelijk onze noodlijdende branche alle hulp te bieden die wij zo hard nodig hebben door intern bij de RvO in deze alle zeilen bij te zetten.

“Ik heb hem in het gesprek meegedeeld dat wij desgewenst bereid zijn om hem en de RvO alle medewerking, in welke vorm maar ook, te verlenen als ook hen goed en adequaat op de hoogte te houden van wat er leeft onder alle leden van ons forum. De missie is gedeeltelijk geslaagd en goed aangekomen. Laten we hopen dat ook de ‘finishing touch’ en de bekroning hierop snel zullen komen en dat wij geen verdere acties zoals deze meer hoeven te initiëren” besluit Henk de Jong.