Groot tekort aan IT professionals vertraagt digitalisering en groene transitie

Foto: Tim van der Kuip via Unsplash

Digitale transformatie creëert nieuwe kansen voor het bedrijfsleven. Het is vooral digitalisering die efficiëntere bedrijfsvoering, broodnodige innovatie en meer (e-)business mogelijk maakt. Neem nou digitalisering als een van de oplossingen om de huidige energiecrisis te overwinnen, zoals slimme energiebeheerssystemen of kunstmatige intelligentie. We kunnen er bovendien de klimaatverandering mee tegengaan en de groene transitie realiseren. Over de voordelen van de digitale transformatie is iedereen het wel eens.

Maar er zijn grote zorgen zijn er over de krapte op de arbeidsmarkt, met name onder IT-professionals. Bij alle grote opgaven waar het kabinet voor staat, vormen personeelstekorten een belemmering. De klimaat- en energietransitie, digitale transformatie en verbetering van de infrastructuur en het zorgstelsel kunnen zo maar moeilijk op gang komen. Ook voor het realiseren van duurzame groei zijn de tekorten een probleem.

Groot tekort aan IT-professionals

De digitale sector staat dus voor een grote uitdaging. De vraag naar IT-professionals nam in 2021/2022 steeds verder toe. In 2021 werden er 39.246 IT-vacatures online gezet, tegenover 30.422 in 2020. Voor iedere werkzoekende in de ICT nu zelfs 4 vacatures waaronder veel SAP vacatures beschikbaar. Helaas is het aanbod van IT’ers niet voldoende toegenomen, waardoor de spanning op de arbeidsmarkt opliep tot recordhoogte. Overal in Nederland hebben bedrijven moeite met het vinden van mensen.

Toch valt op dat werkgevers nog best wat eisen hebben aan potentiële werknemers. Zo staat 55,6% van de managers volgens onderzoek van Hello Professionals onder 100 IT-managers niet open voor het aannemen van IT-professionals die de Nederlandse taal niet vaardig zijn. Daarmee worden veel expats en immigranten dus al uitgesloten. Daarnaast willen werkgevers vooral ervaren werknemers aannemen en zijn ze minder geïnteresseerd in het inhuren van junioren.

Naast de personeelstekorten worden digitale bedrijven net zoals alle andere bedrijven ook getroffen door de kostenverhogingen. Energieprijzen gaan door het dak en de lonen van de veelal hoogopgeleide medewerkers stijgen. De kostprijzen voor digitaliseringsprojecten zullen hoger worden.

Impuls van 350 miljoen euro

Het kabinet legde in de Miljoenennota 2023 dan ook de nadruk op de ontwikkeling van digitale vaardigheden. Deze kabinetsperiode wil minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) samen met haar ambtgenoten van Sociale Zaken en Onderwijs de tekorten aan technici en ICT-ers terugdringen. Het Actieplan Groene en Digitale Banen voorziet in meer samenwerking en stimulering op dit gebied. De versnippering moet worden tegengegaan. De komende maanden wordt gekeken naar de mogelijkheden voor aanvullend beleid. En wordt in afstemming met werkgevers en andere partijen gewerkt aan de concrete uitwerking van dit actieplan.

Onder het mom van ‘Wat offline de norm is, moet ook online gaan gelden’ geeft het kabinet het mbo een impuls van 350 miljoen euro per jaar. Zo hoopt het kabinet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. Ook kwaliteit, onderzoek en innovatie hebben prioriteit.

Verder werkt het kabinet aan een digitale agenda waarin publieke waarden een centrale plek innemen. Iedereen moet mee kunnen doen. Daarom krijgen de ruim twee miljoen mensen die digitaal minder vaardig zijn, hulp vanuit het Rijk. Daarnaast werkt het kabinet aan een digitale identiteit, worden algoritmen gereguleerd en wordt er ingezet op het bestrijden van desinformatie en online-discriminatie. Sterke Europese wet- en regelgeving, zoals de AI-act, de Digital Markets Act en de Digital Services Act zullen hier ook een belangrijke rol in spelen.