Digitalisering raakt vrouwen harder dan mannen

Foto:

Dat de samenleving steeds digitaler wordt, raakt vrouwen harder dan mannen. Vrouwen zijn
oververtegenwoordigd in de groep met onvoldoende digitale vaardigheden en werken minder vaak in digitale
of IT-banen, die in de toekomstige arbeidsmarkt belangrijker worden.

Om vrouwen in die digitaliserende samenleving dezelfde kansen te geven als mannen is het nodig om digitale vaardigheden naar een
basisniveau te brengen, meer meisjes de kans te bieden om de eigen interesses in de IT te ontwikkelen en
aandacht te hebben voor vrouwen in de IT-sector.

Vrouwen in IT

Digitalisering zorgt voor nieuwe banen, terwijl andere banen niet langer nodig zijn of een andere vorm
krijgen. Sowieso is op de arbeidsmarkt van de toekomst een zeker niveau van digitale vaardigheden
noodzakelijk. Dat is een risico voor personen die geen tot nauwelijks digitale vaardigheden bezitten, de
kans dat vrouwen tot die groep behoren is hoger.

Bovendien dreigen vrouwen de meest veelbelovende banen in het huidige en toekomstige digitale tijdperk
mis te lopen, door de lage instroom van vrouwen in technische of IT-studies. Dat vrouwen na de keuze
voor een informaticastudie in een IT-beroep terechtkomen, is overigens ook niet vanzelfsprekend.
Vrouwen met een IT-studie verlaten vaker dan mannen het IT-beroep. Dit heeft tot gevolg dat vrouwen
ondervertegenwoordigd blijven in IT.

Positieve sleutelervaringen met digitale vaardigheidslessen

Om iedereen dezelfde kansen op de steeds digitaler wordende arbeidsmarkt te geven, is het van belang
digitale vaardigheden naar een basisniveau te brengen. Daarbij is het belangrijk dat het curriculum voor
digitale geletterdheid jongens en meisjes evenveel betrekt en enthousiasmeert. Ook het motiveren van
meer meisjes naar bèta, techniek en IT is een belangrijke oplossing om vrouwen meer kansen te geven in
de digitale wereld. Daarnaast blijft aandacht voor behoud van vrouwen in de technieksector een
aandachtspunt om vrouwen die voor een IT-studie kiezen, ook in een IT-beroep te behouden.

Zet daarom digitale vaardigheidslessen in om meisjes al op jonge leeftijd positieve sleutelervaringen mee
te geven. Ook is het noodzakelijk (vrouwelijke) leerkrachten te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun
digitale competenties en hun zelfvertrouwen daarin. Zij zijn immers de rolmodellen voor de leerlingen. Op
de arbeidsmarkt blijft het noodzakelijk om te blijven meten hoe de digitale kloof tussen man en vrouw zich
ontwikkelt en moeten werkgevers gericht blijven sturen op bijscholing van vrouwen op het gebied van
digitale vaardigheden.

Whitepaper 

Meer aanbevelingen om digitale inclusie van vrouwen en meisjes te bevorderen geven de Nederlandse
Vrouwen Raad en VHTO, Expertisecentrum Genderdiversiteit in bèta, techniek en IT, in het Whitepaper ‘De
winst van digitale inclusie, tien aanbevelingen aan onderwijs en arbeidsmarkt’. Het Whitepaper werd
geschreven na een bijeenkomst met experts uit het onderwijs en arbeidsmarkt.

Lees hier het interactieve Whitepaper ‘De winst van digitale inclusie, tien aanbevelingen aan onderwijs en
arbeidsmarkt’.