Provincies blij met ambities kabinet, maar willen snel geld zien

Foto: ANP

De twaalf provincies zijn blij dat het demissionaire kabinet “onverminderd ambitieus” is als het gaat om woningbouw, de energietransitie en de inrichting van het landelijk gebied. Maar om hun steentje bij te kunnen dragen, moeten de fondsen voor klimaat en het landelijk gebied wel “zonder verder uitstel” beschikbaar komen, reageert het Interprovinciaal Overleg (IPO) op de miljoenennota.

Ruim 58 miljard euro zeggen de provincies nodig te hebben om de doelen op het gebied van onder meer stikstof, water en natuur te kunnen realiseren. Maar volgens demissionair stikstofminister Christianne van der Wal komt er zeker niet meer beschikbaar dan de gereserveerde 24,3 miljard in het zogenoemde stikstoffonds.

Maak dat geld beschikbaar want “de urgentie is hoog”, aldus IPO-voorzitter Jaap Smit. Dat geldt ook voor de middelen die de rijksoverheid heeft gereserveerd voor verbouwing van de energie-infrastructuur en het aanpakken van verstoppingen op het energienet. “Daar kunnen we niet langer op wachten.”

Op het vlak van openbaar vervoer zijn provincies ook al langer vragende partij. “Alle partijen laten in hun verkiezingsprogramma’s zien het ov te willen steunen. We rekenen daarom op steun voor de partijen die hiervoor bij de Algemene Politieke Beschouwingen deze week geld beschikbaar willen stellen.”

Koning Willem-Alexander wees in de troonrede op het belang van vroege betrokkenheid van provincies, gemeenten en waterschappen bij nieuw beleid, omdat er meer oog moet zijn voor de uitvoerbaarheid en gevolgen van wet- en regelgeving. Smit noemt dat “een welkom signaal”. De voorzitter van de koepelorganisatie wijst erop dat er vanaf 2026 een financieel probleem ontstaat voor provincies en gemeenten. “De provincies hebben een stabiele meerjarenfinanciering nodig die ons in staat stelt alle opgaven en taken naar behoren te realiseren. Dat gesprek met het demissionaire kabinet is en blijft urgent.”