Statenlid Charlotte de Roo: Niet bouwen aan de randen van Natura 2000

Foto: Renkum Nieuws

GroenLinks Statenlid Charlotte de Roo in Gelderland wil helderheid van de Gedeputeerde Staten over de bouwplannen aan de rand van een Natura 2000-gebied.

“We moeten zorgvuldig omgaan met onze natuurgebieden en geen verstorende ontwikkelingen toelaten aan de randen van deze gebieden. Het inrichten van bufferzones zou een goede ontwikkeling zijn om de natuurbelangen te waarborgen”, laat De Roo middels een persbericht weten.

Geen ongewenste ontwikkelingen in Beekdal

Aan de Hartenseweg in Renkum ligt een kleine enclave. Het zijn een paar huizen en een aantal schuren, waaronder een paardenstal. Er zijn plannen om de paardenstal te verbouwen tot woonruimte.

De grond heeft nu de bestemming natuur en agrarisch (mede)gebruik. De enclave ligt in het Renkumse Beekdal, waar een oud industrieterrein is teruggeven aan de natuur. Het gebied ligt aan drie kanten direct naast de Veluwe, een Natura 2000-gebied.

GroenLinks stelt dat Natura 2000-belangen geschaad worden door de steeds verder oprukkende woningbouw dicht tegen Natura2000-gebieden aan. In dit concrete geval ligt het te bouwen huis op minder dan dertig meter ervandaan.

Er is veel geld geïnvesteerd om het voormalige industriegebied in Beekdal te transformeren tot natuur. Ook wil de provincie in de toekomst geld beschikbaar stellen voor dit gebied. Hiermee kan onder een weg tussen Renkum en Wageningen een onderdoorgang gecreëerd worden.

Woningbouw past niet hierin, aldus de Roo.

Bufferzones inrichten

In verband met de woningopgave van Gelderland zijn er plannen om op meer plekken te bouwen die direct grenzen aan Natura 2000-gebieden. GroenLinks is echter van mening dat er bufferzones rond Natura 2000-gebieden ingericht moeten worden. In die bufferzones mogen dan geen verstorende activiteiten plaatsvinden.

Nadat de Raad van State om opheldering had gevraagd, mocht Wageningen pas bouwen als er mitigerende maatregelen waren genomen op 35 meter afstand. In het Gelderse Actualisatieplan 8 van de omgevingsverordening wordt ook voorgesteld het regime voor de groene ontwikkelingszone aan te passen, omdat de samenhang tussen natuurgebieden tot nu toe onvoldoende is.

GroenLinks heeft als standpunt dat er rekening gehouden moet worden met Natura 2000-gebieden. Ze wil daarom een zonering tussen beschermde Natura 2000-gebieden en gebieden met een andere functie, zoals wonen.

Bron: Renkum.nieuws.nl